Een erfenis verwerpen

Wanneer iemand heengaat en een erfenis achterlaat, is het vaak zo dat de erfenis wordt aanvaard. Toch is het ook mogelijk de erfenis te verwerpen.U kunt die dan volledig of gedeeltelijk verwerpen, ongeacht of de erfenis bestaat uit tegoeden, onroerende goederen of persoonlijke bezittingen.

Het is helemaal niet moeilijk om een erfenis te verwerpen, maar u moet er wel zeker van zijn dat u de juiste beslissing neemt. U moet ook een aantal regels in acht nemen.

Als u hulp nodig heeft of advies wenst, is het altijd het best om contact op te nemen met een expert. De adviseurs van Morning Blue helpen u graag. 

Sections :

Morning Blue help u bij uw keuze

Wij luisteren naar uw wensen en adviseren u op basis van uw persoonlijke situatie.Elke dag opnieuw ondersteunen wij mensen. We zijn ook erg vertrouwd met de Belgische wet en weten welke instellingen we moeten contacteren bij overlijden.

Als u graag advies wil inwinnen over het verwerpen van een erfenis of als u niet zeker weet wat er moet gebeuren wanneer een geliefde heengaat, kunt u altijd contact opnemen met onze teams. Wij contacteren u dan zo snel mogelijk om samen met u na te denken over een oplossing.

U kunt ook op ons rekenen voor andere diensten vóór en na een overlijden om een deel van uw zorgen weg te nemen. Het overlijden van een geliefde is een emotionele gebeurtenis. Ons team doet er alles aan om de stress rond de administratieve procedures tot een minimum te beperken.

Een erfenis: welke mogelijkheden heb ik? 

Elke erfgenaam, of u nu een wettelijke erfgenaam bent of in een testament genoemd wordt, heeft drie mogelijkheden:

  • Hij/zij kan de erfenis aanvaarden: het vermogen van de erfgenaam en de overledene worden samengevoegd. De erfgenaam moet de schulden van de overledene betalen, ook wanneer die hoger zijn dan de activa.
  • De erfenis aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving: in dit geval maakt de notaris een inventaris op van de activa en passiva van de overledene.Als de erfenis positief is, krijgt de erfgenaam het geld. Als de erfenis negatief is, moet hij/zij de schulden van de overledene niet aflossen.Dit is de ideale oplossing, maar de inventaris kost veel geld en tijd.
  • De erfenis verwerpen: de erfgenaam die de erfenis verwerpt, erft geen eigendommen, maar ook geen schulden van de overledene.Zijn/haar deel van de erfenis wordt verdeeld over de andere erfgenamen.

Wanneer u de erfenis aanvaardt onder voorrecht van boedelbeschrijving of verwerpt, moet u een verklaring afleggen voor de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de overledene gedomicilieerd was.

Waarom kan het interessant zijn een erfenis te verwerpen in België? 

Veel mensen menen dat ze een erfenis niet mogen weigeren. Toch kunt u een goede redenen hebben om de erfenis die u aangeboden krijgt te verwerpen.

De twee voornaamste redenen zijn:

  1. U wilt niet instaan voor de schulden van de overledene.
  2. U wilt uw deel aan uw eigen afstammelingen schenken. 

1. Een erfenis verwerpen vanwege de schulden van de overledene 

Waarom zou u een erfenis verwerpen? Wel, het kan gebeuren dat de overledene schulden nalaat.

Die schulden maken deel uit van de erfenis en worden samen met het vermogen doorgegeven. In sommige gevallen zijn de passiva of schulden groter dan de activa of het vermogen.

Als u als erfgenaam niet wilt instaan voor het aflossen van de passiva heeft u het recht de erfenis te weigeren. 

Wat moet ik doen als ik niet weet of de overledene verborgen schulden heeft? 

Als u twijfelt over de erfenis en u niet zeker weet of de overledene 'verborgen' schulden heeft of juist meer activa heeft dan u weet, kunt u de erfenis aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. In dat geval wordt er een inventaris opgesteld van het vermogen van de overledene en heeft u een duidelijk beeld van alle passiva en activa vóór u een beslissing neemt. 

Hoe weiger ik een negatieve erfenis? 

Als u een erfenis wilt verwerpen, moet u verplicht passeren via een notaris. Hij/zij zal een authentieke akte opstellen, namelijk de akte houdende een verklaring van verwerping. De akte is gratis als het netto-actief van de erfenis niet meer dan € 5.219,21 bedraagt (index augustus 2020). Een erfenis weigeren is niet moeilijk, maar als u de procedure zo snel mogelijk achter de rug wilt hebben, is het belangrijk dat u een bekwame expert inschakelt.

Een praktisch voorbeeld: de negatieve erfenis van Jan. 

Guy overlijdt op 68-jarige leeftijd. Hij had € 4.500 op zijn bankrekeningen staan en zijn auto werd geschat op € 3.500. Guy had ook een consumentenkrediet afgesloten. Op het moment van zijn overlijden bedroeg zijn uitstaande schuld € 26.000. 

Het netto-actief van de erfenis bedraagt bijgevolg (4.500 + 3.500) - (26.000) = - € 18.000 

Als Jan, de enige zoon van Guy, de erfenis aanvaardt, moet hij de lening in plaats van zijn vader aflossen.

De beslissing om een erfenis te verwerpen, is definitief. Zodra de erfgenaam de erfenis weigert, kan hij/zij niet meer op zijn/haar keuze terugkomen, ook niet wanneer hij/zij achteraf ontdekt dat de overledene een groter activa had waarvan hij/zij niet op de hoogte was. Het is dus altijd belangrijk juridisch advies in te winnen vóór u besluit een erfenis te aanvaarden of te verwerpen.

2. Een erfenis weigeren ten voordele van mijn afstammeling 

U kunt een erfenis ook weigeren en uw deel zo doorgeven aan uw eigen nakomelingen.  

Het kan namelijk zijn dat u de erfenis niet nodig heeft. U kunt de erfenis dan weigeren en uw deel wordt rechtstreeks doorgegeven aan de volgende generatie, zonder dat er extra heffingen worden geïnd.  

Via deze 'generatiesprong' kunt u de belastingen op uw eigen nalatenschap verminderen. 

Morning Blue helpt u bij alle administratieve procedures 

Wat de reden ook is dat u een erfenis wilt verwerpen, de teams van Morning Blue staan steeds voor u klaar met advies en ondersteuning bij alle administratieve procedures vóór en na het overlijden van een geliefde.  

U hoeft ons enkel maar te contacteren en onze experts nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. 

Verwerp in enkele klikken een erfenis

Geniet van alle Morning Blue voordelen. Upgrade uw abonnement.