Algemene voorwaarden

Morningblue.be is een gratis website met een sociale en maatschappelijke roeping. De aangeboden diensten zijn gericht op alle meerderjarige personen of vertegenwoordigd door een meerderjarige in het kader van de begeleiding na een overlijden of ter voorbereiding hiervan.

Sections :

Algemene gebruiksvoorwaarden

Laatste update : le 21/04/2020

 

PREAMBLE

Deze algemene en specifieke gebruiksvoorwaarden, hierna de "Voorwaarden" genoemd, zijn van toepassing op de website www.morning-blue.com, hierna "Morning Blue" genoemd,

beheerd en geadministreerd door KOLEOP SA

De website, alle media en aanverwante toepassingen zijn eigendom van :

KOLEOP SA

Naamloze vennootschap met een kapitaal van €155.000
De maatschappelijke zetel is gevestigd in de Rue de la Dodane, 14, 5000 Namen (België).
Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0711.938.329
Hierna genoemd: "De Vennootschap".

Een "Gebruiker" van Morning Blue is elke persoon die Morning Blue bezoekt, informatie raadpleegt of deelt, of er op een andere manier gebruik van maakt. 

Elk gebruik van Morning Blue impliceert de aanvaarding van deze Voorwaarden. 

Het Bedrijf heeft het recht om op elk moment de informatie op Morning Blue te wijzigen, evenals de bedrijfsmodus en de Voorwaarden aan te passen, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving. 

De datum van de laatste update van deze Voorwaarden is beschikbaar op deze pagina.

De eventuele nietigheid of annulering van een bepaling van deze Voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen van de Voorwaarden, die volledig van toepassing blijven.

 

ARTIKEL 1: DOEL EN GEBRUIK VAN HET BEDRIJF

Het doel van het Bedrijf is om de Gebruikers zo goed mogelijk te informeren over de verschillende aspecten rond (niet-exhaustieve en niet-exhaustieve lijst) een overlijden, laatste wensen, begrafenissen, levens- of uitvaartverzekering, erfenis...  Het gebruik van Morning Blue is gratis. De gebruiker verbindt zich ertoe de informatie op Morning Blue uitsluitend te gebruiken voor zijn privé-gebruik. Elk commercieel gebruik, zoals het plaatsen van promotiemateriaal of reclamemateriaal, is verboden, tenzij voorafgaandelijke formele toestemming van het Bedrijf. 

In geval van gebruik van Morning Blue gaat de gebruiker ermee akkoord de inhoud en diensten correct te gebruiken en niets te doen dat het Bedrijf of andere gebruikers, derden, kan schaden en/of de goede werking van Morning Blue kan belemmeren.

Het is verboden om de diensten van Morning Blue te gebruiken om illegale of criminele daden te plegen, of om materiaal te installeren of te verspreiden dat in strijd is met de mensenrechten, de moraal, de wet of van schokkende aard.

Bijgevolg verbindt de Gebruiker zich er in het bijzonder toe om op Morning Blue geen inhoud, informatie, software of ander materiaal van pornografische, obscene, godslasterlijke, lasterlijke, beledigende, bedreigende of subversieve aard te plaatsen.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de toegang tot Morning Blue en zijn diensten te weigeren aan Gebruikers die deze Voorwaarden niet respecteren.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om indien nodig juridische stappen te ondernemen tegen dergelijke personen.

 

ARTIKEL 2: TOEPASSINGSGEBIED

Morning Blue levert zijn diensten voornamelijk in België. Indien de gebruiker aangeeft in een ander land te zijn gedomicilieerd, kan het bedrijf zijn diensten weigeren.

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Morning Blue moet de gebruiker minstens 16 jaar oud zijn.  Indien de gebruiker jonger is dan 16 jaar, kan het Bedrijf hem/haar vragen om de voorafgaande toestemming van zijn/haar ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers te verkrijgen. 

 

ARTIKEL 3: DISCLAIMER

Morning Blue geeft de gebruiker een reeks informatie die hem in staat stelt om verschillende stappen uit te voeren.

Het Morning Blue-platform beweert niet dat het een vermogensbeheer- of belastingspecialist is, zodat de Vennootschap die het platform beheert niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor eventuele tekortkomingen die daaruit voortvloeien. De gevolgen van het gebruik van het platform mogen in geen geval de verantwoordelijkheid zijn van de sitemanager of van het bedrijf in het algemeen.

De diensten bestaan, ook al wordt er betaald, alleen uit het geven van hulp bij het coderen van de informatie in het platform en op geen enkele manier uit een professioneel en gepersonaliseerd advies.

Het doel van het online zetten van het platform is om de toegang tot de verschillende diensten en administraties te vergemakkelijken, zonder dat dit in de plaats komt van professionals die gespecialiseerd zijn in dit soort operaties als het gaat om het vaststellen van dit soort informatie.

ARTIKEL 4: ONDERHOUD

Geen garanties:

De informatie over Morning Blue is van algemene aard. De informatie is niet afgestemd op de persoonlijke of specifieke situatie van de Gebruiker en kan daarom niet worden beschouwd als persoonlijk, professioneel en/of juridisch advies aan de Gebruiker.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de inhoud van Morning Blue en de daarin opgenomen informatie op elk moment en zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving te wijzigen.

Onnauwkeurigheden:

Het Bedrijf stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, nauwkeurig, nauwkeurig en actueel is.  Ondanks de inspanningen die het bedrijf levert, is het mogelijk dat er onjuistheden in de ter beschikking gestelde informatie zijn geslopen.  Indien de meegedeelde informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie niet beschikbaar zou zijn op Morning Blue, zal de Onderneming alles in het werk stellen om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De Vennootschap kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van de op Morning Blue verstrekte informatie, in de ruimste zin van het woord, voor zover de wet dit toelaat.

Om elke fout of onnauwkeurigheid in de via Morning Blue ter beschikking gestelde informatie te melden of om informatie of creaties te identificeren die geen plaats lijken te hebben op Morning Blue of die de rechten van een Gebruiker of van derden schenden, gelieve contact op te nemen met het Bedrijf op het volgende adres: [email protected]

Hyperlinks:

Het Bedrijf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld, op welke wijze dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor schade die voortvloeit uit het gebruik van Morning Blue of enige andere website, in het bijzonder als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen en/of schade aan programma's of andere gegevens van eender welk computersysteem, apparatuur, programmering of andere.

Morning Blue kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. 

Het bedrijf verklaart uitdrukkelijk dat het geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de andere kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. 

Bovendien kunnen de algemene voorwaarden of de privacyverklaring van deze websites afwijken van die van Morning Blue. 

 

ARTIKEL 5: TECHNISCHE WERKING

Het Bedrijf biedt geen enkele garantie met betrekking tot de goede werking van Morning Blue en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld in geval van een storing of tijdelijke onbeschikbaarheid van Morning Blue, of in geval van vertraging in de overdracht van informatie en/of het uitvallen van de server waarop Morning Blue wordt gehost.  In geval van storing of onderbreking zal het Bedrijf alles in het werk stellen om het probleem zo snel mogelijk te verhelpen.

Bovendien kan het Bedrijf nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, zoals, in het bijzonder, het verlies van gegevens als gevolg van een technische storing of een menselijke fout die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van Morning Blue.

Het Bedrijf kan, zonder voorafgaande kennisgeving, Morning Blue (tijdelijk) buiten dienst stellen en het gebruik ervan beperken voor zover dit noodzakelijk is om het redelijkerwijs noodzakelijke onderhoud of een update of verbetering van het systeem uit te voeren, zonder dat hiervoor enige vergoeding verschuldigd is.

 

ARTIKEL 6: INTELLECTUEEL EIGENDOM

Het Bedrijf is de exclusieve eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten die inherent zijn aan Morning Blue.  Zij verleent alleen gebruiksrechten.  Het gebruiksrecht is exclusief en niet overdraagbaar aan derden. De gebruiker verbindt er zich in dit verband toe om de elementen waaruit Morning Blue is opgebouwd niet te gebruiken, te exploiteren en/of te vervreemden, geheel of gedeeltelijk, op welke manier en in welke vorm dan ook.

De inhoud van Morning Blue - met inbegrip van merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, illustraties en modellen - is beschermd door intellectuele eigendomsrechten van het bedrijf, voor zover deze rechten niet berusten bij derden die het materiaal ter beschikking hebben gesteld.

Het is verboden om informatie op Morning Blue op te slaan (voor enig ander doel dan het gebruik van de website), te reproduceren, te wijzigen, uit te zenden, te distribueren, te verkopen of op enige andere wijze, geheel of gedeeltelijk, over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Onderneming, of om enig recht op deze informatie aan derden te verlenen. Korte citaten zijn toegestaan, behalve voor commerciële doeleinden, op voorwaarde dat de bron "https://morning-blue.com" duidelijk wordt vermeld en met een hyperlink naar de originele inhoud op Morning Blue.

 

ARTIKEL 7: REGELING VAN KLACHTEN EN GESCHILLEN

Als u een klacht heeft over Morning Blue, neem dan contact met ons op via [email protected]. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te behandelen.

 Het gebruik van Morning Blue en deze Algemene Voorwaarden wordt beheerst door het Belgische handelsrecht. Enkel de Rechtbank van de Rechtbank van Koophandel van Luik - afdeling Namen zal bevoegd zijn om te oordelen over een eventueel geschil.

Geniet van alle Morning Blue voordelen. Upgrade uw abonnement.